Přehled témat, referentů a referátů seminářů 1991-20111

1991, 1992

Cestami česko-slovenské vzájemnosti II.
Jaromír Procházka, Česká náboženská emigrace na Slovensku
Ondrej R. Halaga, Identita a perspektívy východoslovenského kraja pri národnom a územnom členení ČSFR
Milan Kips, Česko-slovenské vzťahy v dejinách školstva v rokoch 1848–1900
Zdeněk Urban, K některým otázkám Masarykova vztahu ke Slovensku
Břetislav Daněk, Dva ústřední problémy Masarykovy filozofie dějin
Dušan Kováč, Česko-slovenské vzťahy v prvom československom zahraničnom odboji
Dušan Kováč, Masarykova koncepcia demokracie a realita prvej republiky
Katarína Zavacká, Administratívne začleňovanie Slovenska do Československa
Natália Krajčovičová, Slovenský autonomizmus počas prvej ČSR
Robert Kvaček, Otázka slovenská či československá?
Jan Rychlík, Česká společnost a slovenský stát
Ivan Kamenec, Politický systém a režim Slovenského štátu v rokoch 1939-1945
Mária Karpašová, Slováci na Liberecku
Jaromír Procházka, Vyučování slovenským dějinám na českých gymnasiích

1993

Česko-slovenské vztahy III.
V. Had, Současné postavení České a Slovenské republiky ve světě – po rozdělení společného státu
Miroslav Pekník, Profil slovensko - českých vzťahov před prvou svetovou vojnou
Jan Čapek, Česko-slovenské duchovní kontakty v 15.–17. století
Ondrej Halaga, Rok 1848 na Slovensku
Zdeněk Urban, Slovensko-české vztahy ve 2. polovině 19. století (se zvláštním zřetelem k otázce prosazení slovenského spisovného jazyka)
Ludvík Patera, Slovensko- české literární vztahy 19. a 20. století do roku 1939
Robert Kvaček, Česko-slovenské krize dvacátých a třicátých let 20. století

Beseda k tradicím a obsahu českých a slovenských dějin v 19. a 20. století – využití ve škole a ve vztahu k veřejnosti (Ludvík Patera, Robert Kvaček, Jozef Jablonický, Katarína Zavacká, V. Had, Helena Nosková, Ondrej Halaga, Alena Bartlová, Otto Urban, Jan Rychlík)

1994

Česko-slovenské vztahy v novodobých dějinách
Robert Kvaček, Karel Havlíček Borovský – Ľudovít Štúr
Dušan Kováč, Milan Hodža
Robert Kvaček, Edvard Beneš
Ivan Kamenec, Jozef Tiso
Tomáš Pasák, Emil Hácha
Michal Barnovský, Gustáv Husák
Václav Vrabec, Klement Gottwald
Jozef Jablonický, Poprední slovenskí a českí predstavitelia prvej polovice 20. storočia
Miroslav Pekník, Vývoj slovenskej politickéj scény v roku 1994

1995

Česká a slovenská společnost mezi válkou a mírem 1945–1946
Jan Kuklík, Programové koncepce domácího a zahraničního odboje
Tomáš Pasák, Konec Protektorátu Čechy a Morava
Ivan Kamenec, Slovenská spoločnosť na konci druhej svetovej vojny
Jan Gebhart, Česká společnost v letech okupace
Jozef Jablonický, Slovenský nacionalizmus a ľudáctvo po druhej svetovej vojne (1945–1946)
Václav Pavlíček, Dekrety prezidenta Edvarda Beneše
Katarína Zavacká, Význam prezidentských dekrétov v súčasnosti
Stanislav Biman – Mária Karpašová, Liberecko na konci války a na počátku míru

1996

Češi a Slováci při vstupu do společného státu 1918
Rudolf Anděl, Co nás v minulosti spojovalo a dělilo
Jan Havránek, Jak znala Evropa 19. století Čechy a Slováky
Milan Podrimavský, Slovenská politika na konci 19. a na začiatku 20. storočia
Jan Galandauer, Slovensko v českém politickém programu před a po roce 1918
Roman Holec, Ekonomické aspekty vzniku ČSR – ilúzie a realita
Miroslav Pekník, K slovensko-českým vzťahom pred prvou svetovou vojnou
Miroslav Pekník, Názory na rešenie slovenskej otázky za prvej svetovej vojny mimo rámec samostatného Česko-Slovenska
Jiří Tůma, K činnosti německých politiků z Čech za první světové války a při rozpadu habsburské monarchie
Miloslava Melanová, Liberec na cestě k projektu samostatné provincie

1997

O podobu Československa – Koncepce autonomismu a federalizace 1918–1992
Alena Bartlová, Ku vzájomným vzťahom slovenského a českého národa
Robert Kvaček, Slovenský autonomismus ve třicátých letech
Jozef Jablonický, Koncepcia obnovenia Československa počas druhej svetovej vojny
Michal Barnovský, Tri pražské dohody – ČSR 1945–1948
Jan Rychlík, Vznik československé federace 1968
Vojtech Čelko, Rozpad Československa (1989–1992)

1998

Češi a Slováci v roce 1848
František Palacký, České národní úsilí před rokem 1848
Daniela Prelovská, K základným znakom slovenského obrodenia (1780–1848)
Pavel Cibulka, Český politický program v roce 1848
Dušan Škvarna, Slovenský program v roku 1848
Peter Macho, Slováci a Maďari v roku 1848
Jan Novotný, Ke vztahu Čechů a českých Němců v revoluci 1848–1849
Dušan Kováč, České a slovenské úsilie v stredoeurópskom kontextě
Jan Havránek, Odkaz roku 1848 – všichni jsme byli osmačtyřicátníci
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku pred voľbami 1998
Michal Illner, Současná česká společnost

1999

Česká a slovenská společnost 1948–1967
Michal Barnovský, Slovenská a česká spoločnosť v rokoch 1948–1960
Jozef Jablonický, Povojnové osudy povstalcov
Norbert Kmeť, Náboženské společnosti na Slovensku v období 1948–1959
Jan Rychlík, Česká a slovenská společnost 1960–1967
Juraj Marušiak, Schválení novej československej ústavy v roku 1960 a slovenská spoločnosť
Vladimír Nálevka, Československo a Varšavská smlouva v šedesátých letech
Štefan Drug, Slovenská a česká kultúra 1948–1959
Vojtech Čelko, Kultúra v rokoch 1960–1967 videná z pohľadu literárních časopisov, najmä Kultúrneho života
Miroslav Pekník, Formovanie politickej scény na Slovensku pred parlamentnými voľbami v roku 1998
Libor Prudký, Česká společnost – duchovní rozměr transformace

2000

České a slovenské dvacáté století
Dvojí válečný zážitek
Marína Zavacká, Slováci a dve svetové vojny
Jozef Jablonický, Vojnový zážitok v dnešnej slovenskej spoločnosti
Robert Kvaček, Češi a dvě světové války
Miloslava Melanová, První světová válka a Liberecko
Stanislav Biman, Druhá světová válka a Liberecko
Co dali Češi a Slováci Evropě a lidstvu
Dušan Kováč, Česi a Slováci v kontexte európskych dejín 20. storočia
Jan Rychlík, České mýty versus mýty o sousedech Čechů ve 20. století
Jak se vidíme
Karol Fremal, Obraz Čechov a českých dejín v súčasných slovenských učebniciach dejepisu (s dôrazom na 20. storočie)
Zdeněk Beneš, Obraz Slováků a slovenských dějin v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová, Heterostereotypy sousedů z pohledů studujícíc mládeže
Česká a slovenská společnost na konci 20. století
Miroslav Pekník, K slovenskej politike v r. 2000
Libor Prudký, Vývoj hodnotových orientací v české společnosti po roce 1990

2001

Česká a slovenská společnost v období normalizace
Zdeněk Doskočil, Nástup Gustáva Husáka k moci v dubnu 1969
Jan Rychlík, Podoba česko-slovenské federace
Jan Měchýř, Česká společnost za normalizace
Juraj Marušiak, Slovenská spoločnosť za normalizácie
Vilém Prečan, Česká opozice za normalizace
Norbert Kmeť, Slovenská opozícia za normalizácie
Vladimír Nálevka, Československo: zahraniční politika a sovětský blok, 1970–1985
Miroslav Pekník, K slovenskej politike v roku 2001 (január-august)

2002

Rozdělení Československa v roce 1992
Ján Sopóci, Faktory rozdelenia Československa (Politologicko-sociologický pohľad)
Jan Měchýř, Česká společnost v listopadu 1989
Jan Rychlík, Jednání o společný stát před volbami v roce 1990, Česko-slovenská jednání do voleb 1992
Miroslav Pekník, Voľby 1992
Luboš Kubín, Príprava a rozdelenie štátu v kontexte postojov politických elít
Konec Československa ve školním výkladu - Viliam Kratochvíl a Václav Ulvr

2003

Česká a slovenská historiografie na počátku 21. století
Dušan Kováč, Zamyslenie nad slovenskou historiografiou po roku 1989
Jaroslav Pánek,Zamyšlení nad českou historiografií po roce 1989
Petr Čornej, Historiografie českých středověkých dějin po roce 1989
Viliam Čičaj, Staršia slovenská historiografia po roku 1989
Jaroslav Pánek, Historiografie českých raně novověkých dějin po roce 1989
Dušan Kováč, Historiografia moderných slovenských dejín po roku 1989
Robert Kvaček, Historiografie moderních českých dějin po roce 1989

Viliam Kratochvíl, Slovenské učebnice dejepisu po roku 1989
Zdeněk Beneš, České učebnice dějepisu po roce 1989

Miroslav Pekník, Slovenský politický vývoj v roku 2002

2004

Češi a Slováci v německé válce 1939–1945
Ivan Kamenec, Slovenská spoločnosť v rokoch 1938–1945
Jan Kuklík, Vnímání německé války českou společností
Jan Gebhart, Česká kolaborace jako historiografický problém
Stanislav Biman, Sudetoněmecká župa v německé válce
Jozef Jablonický, Slovenské národné povstanie a jeho politická reprezentácia

Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2003 do júla 2004

2005

Češi a Slováci v počáteční fázi komunistické totality 1948–1956
Jiří Kocián, Komunistické Československo v letech 1948–1956
Vladimír Nálevka, Mezinárodní postavení Československa 1948 - 1956
Jan Pešek, Slovensko v ére vrcholného stalinizmu (1948–1953)
Michal Barnovský, Prvá kríza komunistického režimu a jej prejavy na Slovensku (1953–1957)
Vojtech Čelko, Česká kultúra a jej vplyv na Slovensku po roku 1948
Jan Rychlík, Slovensko-české vztahy a problematika tzv. buržoazního nacionalismu
Jozef Kiss, Postavenie maďarskej menšiny v rámci česko-slovenských vzťahov (1948–1956)
Kateřina Kočová, Liberec v prvních letech komunistické totality

Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2004 do júla 2005

2006

Svět a Československo od krize ke krizi (1962–1968) - Češi a Slováci v jednom údobí studené války
Robert Kvaček, Studená válka a Československo 1956–1962
Dalibor Státník, Sociálně politická situace v Československu 1956–1962
Juraj Marušiak, Slovenská spoločnosť v druhej polovici 50. rokov
Jan Rychlík, Recidiva boje proti tzv. buržoaznímu nacionalismu v letech 1956–1962
Miroslav Londák, Prvá kríza československého komunistického režimu a problémy druhej investičnej vlny
Soudobé dějiny na slovenských a českých školách – diskuse pedagogů: Adelaida Mezeiová, Alena Adamíková, Hana Mlynarčíková
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od septembra 2004 do júla 2006

2007

Myšlenková tvář šedesátých let 20. století
Miroslav Kusý, O čom som rozmýšľal v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
Ivan Kamenec, Česká a slovenská historiografia v šesťdesiatych rokoch
Jan Rychlík, Slovensko-české vztahy v šedesátých letech
Jan Mervart, Český a slovenský revizionismus - Rozdíly ve smýšlení české a slovenské inteligence
Rudolf Chmel, Literatúra a publicistika v Československu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia
Martin Kovář, „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie v šedesátých letech dvacátého století
Jaroslav Fiala, Nová vlna v československé kinematografii šedesátých let
Miroslav Pekník, Vývoj slovenskej politickej scény 2006-2007

2008

Pražské jaro 1968: spory v něm a o něm
Miroslav Kusý, Spor o demokraciu a demokratizáciu
Vilém Prečan, „Oni „ (nahoře) a „my“ (dole): Svár a konflikt mezi protagonisty Pražského jara
Vladimír Goněc, K trendům v politickém systému a federalizaci v roce 1968
Juraj Marušiak, Spor o politický systém v 70. a 80. rokoch
Michal Štefanský, Spor s Moskvou
Jitka Vondrová, Spor uvnitř KSČ
Daniel Povolný, Češi a Slováci v nejvyšších armádních funkcích v roce 1968
Jaroslav Pažout, Československé a západoevropské studentské hnutí v 60. letech 20. století
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od augusta 2007 do augusta 2008

2009

Rok 1989 na dohled
Jan Rychlík, Mezinárodní souvislosti pádu komunistického režimu v Československu: změny ve východním bloku v roce 1989
Vladimír Krivý, Slovenská spoločnosť pred rokom 1989
Michal Štefanský, Vnútropolitický vývoj na Slovensku pred rokom 1989
Oldřich Tůma, Vývoj v českých zemích před rokem 1989
Juraj Marušiak, Budúcnosť Československa očami slovenského a českého disentu
Miloš Trapl, Československý exil před rokem 1989
Miroslav Pekník, Politický vývoj na Slovensku od augusta 2008 do augusta 2009

2010

První půlrok: od listopadu 1989 ke svobodným volbám
Úvodní referát : Jan Rychlík

Panelová diskuse odborníků:
1) Na cestě k demokracii. Vytváření nového politickostranického systému v Československu
2) „Druhý život“ Listopadu 1989. Reflexe pádu komunistického režimu a první fáze demokratické transformace.
Petr Blažek, Adéla Gjuričová, Grigorij Mesežnikov, Jozef Žatkuliak

Listopad 1989 ve školní výuce a v projektech na ZŠ a SŠ – Zdeněk Beneš
Viliam Kratochvíl, Analytické modely na výučbu najnovších dejín
Ján Machaj, Vizuálne spracovanie vyučovacích hodín na tému – situácia od 17. 11. 1989 do 1. 1. 1993
Alena Adamčíková, Prezentace projektu „Samet 1989 Olomouc – Hejčín“
Petr Hamáček, Prezentace projektu ZŠ Jičín
Josef Märc, Normalizační každodennost ve světle listopadových ideálů
Jaroslav Pinkas, Prezentace výukového DVD Ústavu pro studium totalitního režimu „1989: Listopad a cesta k němu“
Kateřina Lozoviuková, Orální historie

Panelová diskuse pamětníků: Československo v mezinárodní politice
Vilém Prečan, František Mikloško, Vladimír Ondruš, Jaroslav Šedivý¨

Soudobý filmový dokument: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci a sametová revoluce (s komentářem pamětníka z řad studentů)

Problematika soudobých pramenů a jejich využití – Jaroslav Pažout
Petr Dvořáček, Jak číst v písemnostech Státní bezpečnosti a nepodlehnout agentománii
Jan Kahuda, Akvizice osobních fondů a problematika jejich zpracování a využití
Pavel Pilz, Ještědská pobočka České archivní společnosti

2011

Politické systémy středoevropských států 1918–1938
Milan Zemko, Politický systém Československa 1918–1938
Jan Rychlík, Strany národnostních menšin a jejich postoje k politickému systému v ČSR
László Szarka, Maďarské kráľovstvo 1920–1941 – autoritatívny parlamentarizmus
Jiří Friedl, Politický systém meziválečného Polska
Jaroslav Šebek, Role politických stran v parlamentních systémech středoevropských států po roce 1918
Dušan Kováč, Kresťansko-sociálne (ľudové) hnutia – demokracia a autokracia v stredoeurópskom priestore

Zdeněk Beneš, Meziválečné období v českých učebnicích dějepisu
Jaroslav Pinkas, Meziválečné období v německých učebnicích dějepisu
Viliam Kratochvíl, Možné modely na výučbu dejín medzivojnového obdobia
Václav Ulvr, Výuka meziválečných dějin v praxi

Václav Ulvr, Projekt Obrazy z českých dějin 1914–2009 – multimediální učební pomůcka českých dějin 20. století